E-Wurf

4150ACC2-D71D-4D37-9562-C4462BA37E1A
Gaspode und Saphira

Vielen Dank an Layka´s Rattery für den wunderschönen Agouti Devil Leihbock „GASPODE“!

Geboren: 23.11.2019
Wurfstärke: 10 / 1 verstorben am 24.11.2019 (6 Buben und 3 Mädls)

Ratz Fatz Euchstachius / Russian Blue Devil Dumbo
Ratz Fatz Eberhofer / Burmese Dumbo
Ratz Fatz Emil / Russian Blue Agouti Devil Dumbo
Ratz Fatz Edmund / Russian Blue Husky Dumbo
Ratz Fatz Erwin / Wheaton Devil Burmese Husky
Ratz Fatz Eduard / Englisch Blue Husky Dumbo
Ratz Fatz Erbse / Siam/Himalaya Dumbo
Ratz Fatz Evi / Devil Burmese Husky Dumbo
Ratz Fatz Elisabeth / Burmese Husky

A502D5D8-81B1-4970-BCAA-1EDEAB24D332
Eberhofer (07.01.2020)
A896F80A-C34E-451D-8D89-BFA467066652
Eustachius (07.01.2020)
F8CA3C67-3FB6-4403-BC39-168614567196
Evi (07.01.2020)
AA18B637-1EAC-4F47-B77A-E1839A0FDB70
Elisabeth (07.01.2020)
21860EBD-F069-4F86-ACBF-02B759B096B1
Erbse (07.01.2020)
76872B6F-9D06-4E38-A98F-8A7B5E043B90
Erwin (07.01.2020)
D5D74788-02BA-4E11-8E21-2BE9809560B6
Eduard (07.01.2020)
88B6EAC4-15F6-447E-96A3-6DE140CE733B
Emil (07.01.2020)
6D86E301-03AF-40BC-9156-C0E304AF6070
Edmund (07.01.2020)
7F4B707F-AC28-443D-8ECE-B4CDFA9A5490
Ratz Fatz Erbse (29.12.2019)
3D135A26-1258-4F25-9BE5-27AAE49F4BCA
Ratz Fatz Eberhofer
727A6FFE-3350-47D6-BE4D-1B219D70B4D6
Ratz Fatz Eustachius
98D6C023-968D-45D4-9E1D-8F3AD3724FCC
Ratz Fatz Evi
9F9E9F77-991B-4FD4-8F21-7B3FE896C949
Ratz Fatz Elisabeth
C36FC6C6-ECF8-4FA7-977A-D285D530AD70
Ratz Fatz Emil
C28855E7-6520-4C0C-80FA-54AD6F16AA25
Ratz Fatz Erwin
DBA29EC8-3761-430F-8387-35A1C92E0BF7
Ratz Fatz Eduard
80711E2F-5D7D-41DC-843B-2F2540F8548A
Ratz Fatz Edmund
40B08010-57CD-4E17-840A-09846C59F3E4
Ratz Fatz Eberhofer
1394825D-234F-4E6B-836C-FC0F882BF470
Ratz Fatz Eberhofer
C3AA34B0-15DC-4EC7-9E58-762BA9A47950
Ratz Fatz Eustachius
25C81EF3-87C3-4050-A66C-F687A5A2B32D
Ratz Fatz Eustachius
C6D02C96-F353-4C92-987C-72F000B50964
Ratz Fatz Eustachius
BEAC8FA4-EBD5-4B2A-A338-F5FD356641C6
Ratz Fatz Emil
8EED73BB-9AD3-49EC-A19C-855DB7D532FE
Ratz Fatz Edmund
C119A305-3739-44EC-9E4A-0B8F22FBAA97
Ratz Fatz Eduard
D8574636-E3B0-4B41-B0AA-D934597DDE6B
Ratz Fatz Erwin
06B1FECE-2477-4202-9851-37AE2FBE31BA
Ratz Fatz Erwin
C76F9C67-33AA-4771-A73E-1BE4086752E6
Ratz Fatz Erwin
F094DA39-936A-4438-A523-ED1BE1DA4406
Ratz Fatz Elisabeth
932A1207-32A3-4480-899A-B06B85D78F89
Ratz Fatz Erbse
F9D6AD5D-1EA5-4293-9332-E46825E97851
Ratz Fatz Evi
49979174-8FCD-4691-A4E5-6A84D1047BFD
Eustachius (Russian Blue Devil Dumbo) 15.12.2019
CFA9D9D7-9403-4676-8ACB-5F1C03EEC367
Eberhofer (Burmese Dumbo) 15.12.2019
090D2C83-0C9D-4748-8F37-809913605000
Emil (Russian Blue Agouti Devil Dumbo) 15.12.2019
7272A7AE-4C21-408C-A716-AD8CBE273B60
Edmund (Russian Blue Husky Dumbo) 15.12.2019
746A3D35-D82E-4F02-B575-C9743E424E4F
Erwin (Wheaton Devil Burmese) 15.12.2019
28F2EC0F-CFF5-4986-8ACA-1A4B5F7C2A83
Emil (Englisch Blue Husky Dumbo) 15.12.2019
0ED6D7E5-891F-49AB-B435-B33C024120AC
Erbse 💕 (Siamese/Himalaya Dumbo) 15.12.2019
FC0224E0-62C7-4579-A363-F703D7461780
Evi (Devil Burmese Husky Dumbo) 15.12.2019
92007611-B149-455D-A0E0-7C6F14E409FB
Elisabeth (Burmese Husky) 15.12.2019
EDFA415D-E09B-430D-98BE-43602F3595AC
Russian Blue Devil Dumbo Bub (08.12.2019)
796CF8DB-D036-4A11-8D31-CD84DDEA0F9B
Burmese Dumbo Bub (08.12.2019)
588D6889-7066-4F23-B7FE-5F037AE03DED
Wheaton Devil Burmese Husky Bub (08.12.2019)
875617C0-6A38-4A6F-9271-51E925518FD8
Russian Blue Agouti Devil Dumbo Bub (08.12.2019)
CCCB65EB-BB8E-4583-B13C-1FB81306BB39
Russian Blue Husky Dumbo Bub (08.12.2019)
B153253F-BEA1-44F6-8D2E-8BAAA60787E5
Englisch Blue Husky Dumbo Bub (08.12.2019)
0AD882BC-BCE0-4553-BFDB-19D6E9084A62
Devil Burmese Husky Dumbo Mädl (08.12.2019)
A0B0C74E-0643-4D8D-8335-BF2326D66A84
Burmese Husky Mädl (08.12.2019)
2D7D3B0C-B2B1-4DCB-8A49-5DB2AA884409
Siam/Himalaya Dumbo Mädl 💕 Ratz Fatz “Erbse” (08.12.2019)
B3BBB30D-421A-4F77-BDAE-2D3D2494712F
Mädls (30.11.2019)
05C9D581-2120-409A-8375-954E7A249097
Buben (30.11.2019)
6E17DAD2-5ADB-4909-BB0C-3B730C5DF55F
25.11.2019
019154DA-9887-4969-8D34-EB3D85140BE1
23.11.2019
Werbung